Side 1 av 1

Referat fra årsmøtet 02.12.05

InnleggSkrevet: 05 Des 2005, 12:25
Cindy
ÅRSMØTE 02.12.05 KL.17.00 OSI VOLLEYBALL
(Kan være punktene her ikke er helt i riktig rekkefølge, men alt er hvertfall med og det er vel det viktigste.)

Sak 1 og 2: ÅPNING OG GODKJENNING AV DE FREMMØTTE
Karin åpner møtet og vi godkjenner de fremmøtte. Tilstede var det 6 medlemmer med stemmerett og 2 kverrulanter:)

Sak 3: GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen blir godkjent, men det bemerkes at den ble sent ut noe sent.

Sak 4: KONSTITUERING
Terje velges enstemmig som møteleder.
Cindy velges til sekretær.
Karin og Terje velges til å underskrive protokollen.

Sak 5: GODKJENNING AV SAKSLISTEN
Sakslisten godkjennes av alle.

Sak 6: Ã…RSBERETNING
Årsberetningen godkjennes og det bemerkes at målsettingen på nettet skal forandres hvis ikke dette er gjort.

Sak 9 OG 10: REGNSKAP OG BUDSJETTAlle for budsjett og regnskapet så langt i år utdelt. Endringene fra i fjor er i korte trekk:
-Det budsjetteres med større inntekter på medlemskontingent da vi har flere medlemmer.
-Dugnadsinntekter er brukt som salderingspost og derfor blitt ganske høy, men i tillegg har vi fått inn ca 40000 mer på dugnad i år enn opprinnelig budsjettert med.
-Noe økte dommer og trener utgifter pga d4's opprykk til 2.div.
-Feriepenger har dukket opp som ny post.
-Budsjetterer med innkjøp av mer materiell enn vi budsjetterte med i fjor.
-Betaling av Ekeberg Cup og SM er også tatt med i budsjettet
Budsjett og regnskap godkjent ved akklamasjon.

Sak 7: KONTINGENT
Det bemerkes at det er lettere å få medlemmer inn i klubben enn å få dem med på dugnader og at man derfor nok gjør lurest i å beholde kontingenten som den er da dette er en relativt fast inntekt.
Da det kommer frem at nybegynnere betaler like mye som 3.div, per i dag 325kr blir det vedtatt at dette skal forandres til 300kr per semester.
(Ordner Karin det her med OSI sentralt eller gjør noen andre det??)

Sak 8: INNKOMMNE SAKER
1.sak: Skal styremedlemmer og trenere jobbe dugnad? Etter litt diskutering blir man enig med 5 stemmer for og 1 blank at styremedlemmer fra i dag ikke skal trenge å jobbe dugnad da de allerede "jobber" mye gratis for klubben. (5 timer for det semesteret vi nå er ferdig med skal likevel unnagjøres).
Trenere som også spiller i klubben skal jobbe som vanlige medlemmer da disse får inngangskort og betaling for sin innsats. Dette ble enstemmig vedtatt.
2.sak: H4 og D6? Nybegynnerlaget er for mange og vi har absolutt nok pågang for oppstart av flere lag. Problemet her er å få mer treningstid. Vi trenger å sette ned en arbeidsgruppe som kan sammarbeide med de andre ballgruppene om å få en mest mulig rettferdi fordeling av halltiden. Er det f.eks. nødvendig at slike grupper som boksing tar opp tid i blindernhallen da de har egne mindre saler de kan benytte? Petter kan være med på dette. Cindy kan være med etterhvert som hun får mindre dugnadsansvar. Sjekker i tillegg om Trond kan tenke seg å stille opp.

Sak 11: VALG
Leder: Karin -ingen motkandidater. Valgt med 6 stemmer for.
Nestleder: Terje -ingen motkandidater. Valgt med 6 stemmer for.
Økonom: Rasmus fortsetter til Ellen Mari er tilbake. -ingen motkandidater. Valgt med 6 stemmer for.
Dugnadsansvarlige: Cindy + Anne Britt D4. Satser på å få med Cecilia eller Elin også slik at Cindy kan "lære opp" to stykker for så å tre av:) Valgt med 6 stemmer for.
Festansvarlig: Linda Nybeg. Valgt med 6 stemmer for. Herdis blir spurt om å ta delansvar på neste styremøte.
Materialforvalter: Cecilia blir stående med mindre hun sier ja til å stille på dugnadsdelen. Da blir dette noen andre. Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta denne avgjørelsen.
Webmaster: Trond blir sittende med hjelp fra Helle.
Sportslig leder: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge dette siden. Cindy har sagt ja, men vil gjerne vite at hun har en til lærling på dugnad først.

Det bemerkes at noen deltakere på årsmøtet syntes at det burde vært gjort en bedre jobb med å opplyse medlemmene om årsmøtet og viktigheten av dette. Det antas at det er flere som faktisk ikke er klar over at det er her styret velges og at de viktigste avgjørelsene i løpet av et år blir tatt.

Det settes ned en valgkomite i august nesteår til å finne kandidater til styret.

-SLUTT- 8)